Praca w Królestwie Niderlandów


Zarządca strony krajanie.nl dokłada wszelkich starań aby informacje na niej umieszczone były aktualne

i wiarygodne, jednak nie ponosi odpowiedzialności  za to w jaki sposób zostaną one wykorzystane przez użytkowników strony. Wszelkie informacje zawarte na stronie krajanie.nl nie mogą być wykorzystywane

w celach komercyjnych, reklamowych lub jakichkolwiek innych formach powielania bez pisemnej zgody zarządcy strony.Od 1 maja 2007 Polacy chcący pracować w Królestwie Niderlandów nie muszą starać się już o pozwolenie na

pracę. Więcej informacji na temat prawa pracy znajdziesz również na stronie Ministerstwo Spraw Społecznych

i Zatrudnienia (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid w skrócie SZW) www.polski.szw.nl

Pod tym linkiem znajdziesz ulotkę w języku polskim.


Formy zatrudnienia (za www.szw.nl)


Praca dla niderlandzkiego pracodawcy
Jesteś zatrudniony przez niderlandzkiego pracodawcę, z którym podpisałeś umowę o pracę (tymczasową).

Może to być firma, w której pracujesz, ale może to być również niderlandzka agencja pracy tymczasowej.

Za pośrednictwem agencji zostaniesz wtedy skierowany do pracy w innej firmie lub w kilku różnych firmach. W umowie o pracę określona jest m.in. wysokość wynagrodzenia, godziny pracy i urlopy. Podlegasz także obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w Królestwie Niderlandów. Nigdy nie podpisuj żadnych dokumentów, których nie rozumiesz. Zawsze poproś o egzemplarz umowy w języku polskim.


Pracownik oddelegowany do pracy w Królestwie Niderlandów
Pracujesz czasowo w Królestwie Niderlandów na rzecz polskiego pracodawcy lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej  z siedzibą w Polsce. Łączy Cię wtedy umowa o pracę z polskim podmiotem, dlatego postanowienia umowy muszą być zgodne z polskimi przepisami prawnymi. Pracodawcę obowiązują jednak także niektóre niderlandzkie przepisy. Pracodawca nie może Ci w żadnym wypadku płacić mniej, niż wynosi niderlandzka ustawowa płaca minimalna i dodatek urlopowy (Vakantietoeslag). Również warunki bhp w miejscu pracy muszą spełniać minimalne wymagania ustawowe. Skargi można zgłaszać Inspekcji Pracy (Arbeidsinspectie).

W Królestwie Niderlandów w niektórych firmach i branżach obowiązują wynagrodzenia, godziny pracy itp. uzgodnione przez związki zawodowe i organizacje pracodawców w zakładowych lub branżowych układach zbiorowych pracy, tzw. CAO (Collective Arbeidsovereenkomst). Składki na ubezpieczenia społeczne można nadal opłacać w Polsce. Trzeba w tym celu wypełnić formularz E 101 i złożyć go w swoim oddziale ZUS w Polsce.


Praca na zasadzie samozatrudnienia
Możesz w dwojaki sposób prowadzić w Królestwie Niderlandów działalność gospodarczą na własny rachunek.

1.
Jako jednoosobowa firma zarejestrowana w Polsce 
   
Muszą to potwierdzać odpowiednie polskie dokumenty. Są to: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności      

    gospodarczej, numer NIP i numer REGON. Jeśli spełnia się określone warunki, można pozostać w polskim

    systemie ubezpieczeń społecznych. W tym celu należy złożyć w swoim oddziale ZUS wypełniony

    formularz E 101. Jeśli masz zarejestrowaną jednoosobową działalność w Polsce i/lub jako polska firma  

    wykonujesz zlecenia w Królestwie Niderlandów przez okres dłuższy niż 163 dni, musisz (jako jednoosobowa   

    firma lub polski pracodawca) odprowadzać w Królestwie Niderlandów podatki od swoich dochodów lub

    wynagrodzenia pracowników.

2. Jako jednoosobowa firma zarejestrowana w Królestwie Niderlandów tzw. ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel)
   
W tym przypadku należy w niderlandzkim Urzędzie Skarbowym złożyć wniosek o zaświadczenie VAR 

    (Verklaring Arbeidsrelatie), potwierdzające samozatrudnienie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie kilku

    różnych zleceniodawców. Po zarejestrowaniu firmy w Królestwie Niderlandów, jako niderlandzki podatnik

    podlegasz niderlandzkiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że nabywasz prawa do

    emerytury podstawowej (AOW) i renty rodzinnej (ANW), może przysługiwać Ci także zasiłek rodzinny

    (Kinderbijslag) i ewentualnie inne świadczenia rodzinne (takie jak indywidualny budżet na dziecko –

    Kindgebonden budget). W Królestwie Niderlandów osoby samozatrudnione nie podlegają obowiązkowym

    ubezpieczeniom społecznym na wypadek bezrobocia, choroby i niezdolności do pracy. Wiele towarzystw

    ubezpieczeniowych oferuje dodatkowe ubezpieczenia w tym zakresie. Sam jesteś odpowiedzialny za płacenie

    podatków i gromadzenie środków na emeryturę. Rejestracji firmy w Królestwie Niderlandów dokonuje się

    w Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel, w skrócie KvK).
Umowa o pracę (Arbeidsovereenkomst)


Jeśli nie znasz języka niderlandzkiego umowa o pracę powinna być sporządzona zarówno w języku niderlandzkim jak i polskim. Koszt tłumaczenia musi pokryć pracodawca. Obie wersje umowy powinny być parafowane

i podpisane przez wszystkie strony umowy tj. pracownika i pracodawcę.

Ważne jest też aby sprawdzić czy obie wersje umowy się zgadzają. W takim przypadku powinieneś poprosić

o pomoc kogoś kto zna język niderlandzki lub zgłosić się do tłumacza.


Umowa o pracę powinna zawierać następujące informacje:

- prawidłowe dane Twojej osoby i firmy Ciebie zatrudniającej

- datę, miejsce i strony sporządzające umowę

 1. -dokładny zakres Twoich obowiązków w pracy. Nie powinno być zapisów ogólnych typu “pracownik 

  budowlany” (bouwmedeweker) jeśli masz na przykład wykonywać tylko określone prace takie jak  obsługa 

  dźwigu. Im dokładniej zostanie opisany zakres Twoich obowiązków tym łatwiej będzie można ustalić 

  Twoje prawa i obowiązki jako pracownika.

- Wymiar godzin pracy i wysokość wynagrodzenia

 1. -sposób płatności (przelew na konto lub płatność gotówką) i terminy płatności (miesięcznie, tygodniowo, dziennie)

  wynagrodzenia

- ilość dni wakacyjnych (Vakantiedagen)

 1. -wysokość dodatku wakacyjnego (Vakantietoeslag / Vakantiegeld)

 2. -informację czy umowa jest na czas próbny, określony lub nieokreślony

- każda strona umowy powinna mieć “parafkę” lub pełny podpis obu stron umowy


Jeśli potrzebujesz aby sprawdzić czy Twoja umowa o pracę jest prawidłowa zgłoś się do nas a my ci w tym pomożemy.
Czas pracy (za www.szw.nl)


Holenderskie przepisy prawne określają wymiar czasu pracy. Możesz pracować maksymalnie 12 godzin pod rząd

i maksymalnie 60 godzin tygodniowo. W okresie 16 tygodni średnia liczba godzin pracy nie może jednak przekroczyć 48 godzin tygodniowo.

Po dniu pracy masz prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku. Po przepracowanym tygodniu przerwa w pracy nie może być krótsza niż 36 kolejnych godzin.

Jeśli czas pracy przekracza 5,5 godziny, pracownikom przysługuje minimalnie 30 minut przerwy. Jeśli czas pracy przekracza 10 godzin, przerwa powinna trwać przynajmniej 45 minut. W umowie CAO, jaka obowiązuje w danej firmie, jest ustalone, czy przerwy są płatne czy nie. Zazwyczaj przerwy są niepłatne.

Praca na nocnej zmianie nie może przekraczać 10 godzin. Jeśli zmiana kończy się po godzinie 2.00 w nocy, pracownikowi przysługuje następnie co najmniej 14 godzin odpoczynku. Nocna zmiana oznacza, że przynajmniej jedna godzina pracy przypada między godziną 0.00 w nocy a 6.00 rano.
Bezpieczeństwo pracy (za www.szw.nl)


W Holandii pracodawcy i pracownicy wspólnie odpowiadają za bezpieczne warunki pracy. Pracownik powinien być dobrze poinformowany o przepisach i zasadach bhp oraz otrzymać jasne instrukcje. Jeśli praca jest niebezpieczna lub pracownicy mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami, pracodawca musi zapewnić im nieodpłatnie właściwe środki ochrony indywidualnej. Oczywiście masz wtedy obowiązek ich używać. W razie bezpośredniego zagrożenia Twojego bezpieczeństwa masz prawo odmówić wykonywania pracy, dopóki warunki pracy nie będą znowu bezpieczne.

Skargi i wypadki przy pracy można zgłaszać Inspekcji Pracy (Arbeidsinspectie). Jeśli jesteś zatrudniony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy ponosi firma,

w której wykonujesz pracę, a nie agencja.
Wynagrodzenie


Pracując w Królestwie Niderlandów masz prawo do płacy minimalnej, która ustalana jest dwa razy do roku

(1 stycznia i 1 lipca). Dotyczy to wszystkich osób zatrudnionych na terenie Królestwa Niderlandów.

Od 1 stycznia 2010 r. płaca minimalna brutto dla pracownika powyżej 23 lat przy pełnym wymiarze godzin wynosi 1470,60 euro miesięcznie. Podstawowy wymiar godzin pracy wynosi 36 do 40 godzin tygodniowo.

Po odliczeniu podatków kwota netto wynosi około 1236 euro netto. Dokładna kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji każdego pracownika. Pracowników poniżej 23 roku życia obowiązują inne (niższe) kwoty minimalne brutto.

Płaca minimalna powinna też zawierać dodatek urlopowy (Vakantiegeld) wypłacany raz w roku.

Jeśli pracujesz więcej niż 40 godzin tygodniowo a mimo to Twoje wynagrodzenie jest na poziome wynagrodzenia minimalnego lub nawet niższe to jest to niezgodne z prawem. W takiej sytuacji powinieneś zgłosić to Inspekcji Pracy (Arbeidsinspectie) pod numerem bezpłatnym numerem telefonu 0800 27 00 00 0. Więcej informacji znajdziesz również na stronie http://www.arbeidsinspectie.nl/other_languages/polish/index.aspx dostępnej w języku polskim.  Możesz również skontaktować się z niderlandzkimi związkami zawodowymi.

Może także zdarzyć się, że w firmie lub w branży, w której pracujesz, nawet najniższe wynagrodzenie jest wyższe niż ustawowa płaca minimalna, ponieważ tak ustalono w układzie zbiorowym, tzw. CAO. Jeśli jesteś zatrudniony przez holenderską firmę lub agencję pracy tymczasowej, te ustalenia dotyczą także Ciebie. W niektórych przypadkach podlegasz przepisom CAO także jako pracownik zatrudniony w Holandii przez polską firmę lub agencję pracy tymczasowej (np. w budownictwie).

Poniżej znajduje się lista wynagrodzeń netto i brutto.
Wynagrodzenie minimalne brutto (za szw.nl)


 1. -Wynagrodzenie minimalne brutto określa Ustawa o minimalnych stawkach wynagrodzeń i dodatku urlopowego. 

  Pracodawca jest zobowiązany do umieszczania na pasku wynagrodzeń kwoty wynagrodzenia minimalnego  

  brutto, jaka obowiązuje w przypadku danego pracownika.

 1. -Pracodawca potrąca od kwot brutto zaliczki na podatek dochodowy i obowiązkowe składki na ubezpieczenia

  społeczne. Dlatego wynagrodzenie netto jest niższe. Wynagrodzenie netto to kwota, która jest faktycznie    

  wypłacana.

- Kwoty brutto podwyższane są 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.


Wynagrodzenie minimalne brutto na dzień 1 stycznia 2012 r. w euro


Wiek                      Miesięcznie         Tygodniowo          Dziennie

23 lata i więcej         1.446,60                333,85                   66,77

22 lata                      1.229,60                283,75                   56,75

21 lat                        1.048,80                242,05                   48,41

20 lat                           889,65                205,30                   41,06

19 lat                           759,45                175,25                   35,05

18 lat                           658,20                151,90                   30,38

17 lat                           571,40                131,85                   26,37

16 lat                           499,10                115,20                   23,04

15 lat                           434,00                100,15                   20,03


Pod tym linkiem znajduje się kwota minimalna na rok 2014


Wynagrodzenie minimalne netto


Kwoty netto nie są określone w ustawie. Jest to wynagrodzenie, które jest faktycznie wypłacane pracownikowi na rachunek bankowy lub w gotówce. Wysokość kwoty netto do wypłaty zależy od wysokości podatku i składek potrącanych z wynagrodzenia. Mogą one różnić się zależnie od indywidualnej sytuacji.
Godzinowe wynagrodzenie minimalne


Kwoty ustawowego wynagrodzenia minimalnego dotyczą pracy na pełny etat. Zwykle jest to 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo. Zależy to od branży, w jakiej pracownik jest zatrudniony. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin, wynagrodzenie minimalne będzie odpowiednio niższe. Jeśli liczba godzin jest większa, pracownik ma prawo do wyższego wynagrodzenia.

Przykład: W danej firmie pełny etat wynosi 38 godzin. Pracownik jest zatrudniony w wymiarze 24 godzin tygodniowo. Oznacza to, że powinien otrzymywać tygodniową wypłatę w wysokości co najmniej 201,31 euro brutto. Jest to minimalne wynagrodzenie tygodniowe w wysokości 318,75 euro podzielone przez 38 godzin (pełny etat) i pomnożone przez 24 godziny (wymiar zatrudnienia).


Godzinowe wynagrodzenie minimalne brutto przy 36-, 38- i 40-godzinnym tygodniu pracy na dzień

1 stycznia 2011 r.


Wiek                    Tydzień pracy: 36 godzin        Tydzień pracy: 38 godzin       Tydzień pracy: 40 godzin        

                            Wynagrodzenie  minimalne        Wynagrodzenie  minimalne      Wynagrodzenie  minimalne

                            na godzinę                                  na godzinę                                na godzinę na godzinę


23 lata i więcej                   9,13                                               8,65                                         8,22

22 lata                                7,76                                               7,35                                         6,99

21 lat                                  6,62                                               6,27                                         5,96

20 lat                                  5,62                                               5,32                                         5,05

19 lat                                  4,79                                               4,54                                         4,31

18 lat                                  4,15                                               3,94                                         3,74

17 lat                                  3,61                                               3,42                                         3,25

16 lat                                  3,15                                               2,98                                         2,84

15 lat                                  2,74                                               2,59                                         2,47


Pod tym linkiem znajduje się kwota minimalna z podziałem na wiek na rok 2014Wynagrodzenie akordowe


Także w systemie wynagradzania akordowego przysługuje prawo do wynagrodzenia minimalnego. „Akordowe” oznacza np. za skrzynkę, za kilogram, za metr kwadratowy. Za godzinę pracy w normalnym tempie pracownik powinien otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie godzinowe.
Dodatek urlopowy


Każdy pracownik w Królestwie Niderlandów ma prawo do dodatku urlopowego. W ustawie nazywany jest on „minimalnym dodatkiem urlopowym”. Jest on równy co najmniej 8% wynagrodzenia brutto. Dodatek urlopowy nie jest uwzględniony w podstawowym wynagrodzeniu. Pracodawca może wypłacić dodatek w częściach lub jednorazowo. Dodatek urlopowy powinien stanowić odrębną pozycję na pasku wynagrodzeń.
Na koniec zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zaległego dodatku urlopowego razem z ostatnim wynagrodzeniem.
Jeśli otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie


Jeśli otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie, radzimy najpierw porozmawiać z pracodawcą. Jeśli to nie poskutkuje, można wnieść skargę do Inspekcji Pracy. Można to zrobić także anonimowo. Można również skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z porady związku zawodowego, biura bezpłatnej pomocy prawnej (tzw.Wetswinkel), punktu porad prawnych (Juridisch Loket) lub doradcy społecznego.
Zgłaszanie roszczeń w sprawie wypłaty wynagrodzenia


Dochodzenie niewypłaconych kwot możliwe jest także wtedy, gdy dopiero później zorientujesz się, że otrzymywałeś zbyt niskie wynagrodzenie. Wypłaty można domagać się w ciągu pięciu lat. Roszczenia w sprawie niewypłaconego dodatku urlopowego przedawniają się po upływie dwóch lat.
Dni wolne i święta


W Królestwie Niderlandów dni świąteczne są ustawowo wolne od pracy. Zależy to wyłącznie od ustaleń pomiędzy pracodawcami i pracownikami w układzie zbiorowym pracy (CAO) lub w indywidualnej umowie o pracę. Aby dowiedzieć się, czy w określone dni świąteczne trzeba pracować, należy zwrócić się do pracodawcy.

Praca w dni świąteczne nie oznacza automatycznie prawa do dodatkowego wynagrodzenia (w formie pieniężnej lub w postaci czasu wolnego). Również to nie jest uregulowane prawnie, ale zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź układ zbiorowy obowiązujący w danej branży lub swoją umowę o pracę.
Zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering)


To w jakim kraju przysługuje Tobie prawo do zasiłku dla bezrobotnych (WW-uitkering) zależy od tego, gdzie opłacasz składki na ubezpieczenie socjalne.


To czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych i jaka będzie jego wysokość zależy od wielu czynników. Każdy z kroków opisanych poniżej zabiera określoną ilość czasu, dlatego też postaraj się wszystko w miarę skrupulatnie zaplanować.


Aby móc starać się o WW-uitkering musisz spełnić następujące warunki:


 1. zgłosić się maksymalnie miesiąc przed a najpóźniej dzień po zwolnieniu;

 2. musisz przepracować 26 tygodni w ciągu ostatnich 39 tygodni;

 3. zwolnienie nie może wynikać z twojej winy;

 4. musisz być zdolny do pracy.


Im dłużej byleś zatrudniony tym dłuższy okres zasiłku Ci przysługuje: minimalnie 3 miesiące maksymalnie 38 miesięcy. Aby udowodnić okres swojej pracy musisz miec kontrakty na pracę, którą wykonywałeś. Im dokładniej udokumentujesz czas i staż swojej pracy tym większe masz prawo do zasiłku.

Pierwsze dwa miesiące masz prawo do zasiłku w wysokości 75% ostatniej pensji brutto, następnie otrzymasz zasiłek w wysokości 70%. Maksymalna wysokość zasiłku może wynosić 2750,- euro brutto miesięcznie.
Zasiłek dla bezrobotnych Królestwie Niderlandów

Jeśli straciłeś pracę, a nie dojeżdżałeś co tydzień lub częściej ze stałego miejsca zamieszkania w Polsce do pracy w Holandii, możesz ubiegać się o niderlandzki zasiłek dla bezrobotnych (tzw. WW), który przyznaje UWV. Warunkiem koniecznym jest pozostanie w Holandii i aktywne poszukiwanie pracy.

W razie powrotu do Polski o zasiłek należy ubiegać się w Polsce. W niektórych przypadkach można przez maksymalnie trzy miesiące po powrocie do Polski zachować prawo do niderlandzkiego zasiłku. W tym celu należy złożyć w UWV wniosek o wydanie formularza E 303.

Niderlandzki zasiłek można otrzymywać także wtedy, gdy pracuje się jeszcze (częściowo) na rzecz niderlandzkiego pracodawcy lub gdy praca była niemożliwa z powodu złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Również w tym przypadku warunkiem koniecznym jest pozostanie w Holandii. Wysokość i okres wypłacania tego zasiłku zależą od różnych czynników, takich jak miejsce i staż pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Okres pracy w Polsce także się liczy. Okresy zatrudnienia potwierdza się za pomocą formularza E 301.Zasiłek w Polsce

Jeśli mieszkasz w Polsce, nie pracujesz już u niderlandzkiego pracodawcy i co tydzień lub częściej dojeżdżałeś z Polski do Holandii, o zasiłek dla bezrobotnych powinieneś ubiegać się w Polsce.Cztery kroki do zasiłku w Królestwie Niderlandów

Krok pierwszy:

Pierwszego dnia po tym, jak zostałeś zwolniony zapisz się jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy w WERKbedrijf i tam zapytaj o WW-uitkering. Jeśli nie znasz jeszcze wystarczająco dobrze języka niderlandzkiego poproś nas o pomoc a my udamy się razem z Tobą do odpowiednich instytucji lub skontaktujemy się z nimi w twoim imienu.


Możesz również zarejestrować się jako bezrobotny i szukający pracy przez stronę www.werk.nl. Do zapytania o zasiłek WW-uitkering będziesz potrzebował także DigiD. Jest to rodzaj podpisu elektronicznego, który otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych, a który jest bardzo przydatny przy wypełnianiu wielu innych dokumentów przez Internet.

Możesz również udać się osobiście do oddziału WERKbedrijf w swoim mieście. Informacje o najbliższym oddziale WERKbedrij znajdziesz na stronie www.werk.nl. Tam otrzymasz formularze do wypełnienia. Odeślij je do UWV w ciągu tygodnia od chwili zwolnienia z pracy.


Krok drugi:

Zaplanuj spotkanie z werkcoach (trenerem) UWV WERKbedrijf odnośnie Twojej sytuacji a on pomoże Ci w szukaniu nowej pracy. Masz obowiązek zaplanować spotkanie z werkcoach w ciągu dwóch dni od daty zwolnienia z pracy.


Jeśli wypełniłeś formularze o zasiłek przez internet to wszystkie informacje o swoim werkcoach otrzymasz mailem, jeśli zaś zgłosiłeś wszystko przez WERKbedrijf to otrzymasz na miejscu wszystkie potrzebne informacje.


Krok trzeci:

W ciągu tygodnia od wysłania formularza o zasiłek WW-uitkering UWV skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Jeśli nie posługujesz się biegle językiem niderlandzkim poproś Stichting Den Haag en Midden Europa lub Krajanie.nl o zgodę na podanie numeru telefonu do osoby, która będzie w Twoim imieniu pilotować wniosek o WW-uitkering.

W trakcie rozmowy z UWV zebrane zostaną potrzebne informacje.

Po rozmowie telefonicznej otrzymasz listowne potwierdzenie.


Krok czwarty:

Jeśli Twoje formularze zostały dobrze wypełnione, są kompletne i masz prawo do zasiłku WW-uitkering to w ciągu czterech tygodni otrzymasz decyzję o jego przyznaniu i pierwszą wypłatę.

Jeśli w ciągu czterech tygodni nie otrzymasz decyzji, to UWV skontaktuje się z Tobą (lub Twoją osobą kontaktową) a Ty otrzymasz rodzaj przedpłaty. W ciągu 8 tygodni otrzymasz ostateczną decyzję a przedpłata zostanie w niej uwzględniona.
Praca za pośrednictwem Biura Pracy Tymczasowej (Uitzendbureau)


Informacje za www.fnvbondgenoten.nl


System fazowy

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla pracowników czasowych, tzw. ABU-CAO, przewiduje trójfazowy system zatrudnienia. Pracownik tymczasowy zaczyna prawie zawsze w fazie A. Przechodząc do kolejnych faz nabywa się stopniowo coraz więcej praw. (Istnieje jeszcze inny układ zbiorowy pracy dla pracowników tymczasowych, tzw. NBBU-CAO, stosowany przez kilka mniejszych agencji pracy tymczasowej. Również w tym CAO obowiązuje system fazowy.)


Faza A – pierwsze 78 tygodni przepracowanych na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej. W tej fazie pracuje większość pracowników tymczasowych. Chodzi tu o pracowników nowych, o osoby dorabiające, ale niestety także o „przymusowo początkujących”, którzy chcieliby kontynuować pracę i przejść do kolejnej fazy, ale nie mają takiej możliwości. W tej fazie liczba kolejnych umów o pracę jest nieograniczona. Po zakończeniu pracy umowa rozwiązuje się automatycznie (w NBBU-CAO ta faza trwa 2,5 roku).


Faza B – maksymalnie 2 lata lub 8 umów o pracę. Po przepracowaniu dwóch lat na rzecz tej samej agencji przechodzi się do kolejnej fazy. Podobne skutki ma zawarcie dziewiątej z kolei umowy o pracę. W tej fazie warunki zatrudnienia są korzystniejsze i ma się więcej praw niż w fazie A. Czasami pracownik zaczyna pracę od razu

w fazie B. Dotyczy to jednak niewielu pracowników tymczasowych (w NBBU-CAO ta faza trwa 1 rok).


Faza C – w przypadku kontynuowania pracy po zakończeniu fazy B pracownik przechodzi do fazy C. W fazie C możliwa jest tylko umowa na czas nieokreślony (stały etat). Bardzo niewielu pracowników tymczasowych dociera do fazy C.


 1. *ABU - niderlandzki związek agencji pracy tymczasowej, reprezentujący interesy rynku pracy tymczasowej w Królestwie Niderlandów.

 2. *NBBU - niderlandzki związek agencji pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej.


Umowa o pracę tymczasową a liczba godzin

Chociaż pisemna umowa o pracę jest wyraźniejsza, zgodnie z ustawodawstwem niderlandzkim również ustna umowa o pracę powoduje nawiązanie stosunku pracy. Jeśli pracownik jest w stanie wykazać, że przez 3 miesiące pracował co tydzień, a przynajmniej 20 godzin w miesiącu, na rzecz tego samego pracodawcy, traktuje się to jako umowę o pracę.


Wielu pracowników tymczasowych dostaje umowę na 20 godzin lub mniej, ale w praktyce pracuje dużo więcej, np. 35 albo 40 godzin. Jeśli pracownik tymczasowy przez okres 13 tygodni lub 3 miesięcy pracował średnio więcej godzin niż liczba godzin określona w umowie (np. 35 zamiast 20), po upływie tego okresu uznaje się, że chodzi o umowę o pracę na 35 godzin. W przypadku umowy w fazie B lub C pracownik ma wtedy prawo do 35 godzin pracy lub 35 płatnych godzin, a w razie choroby przysługuje mu zasiłek chorobowy wyliczony na podstawie tych 35 godzin. Wielu pracowników czasowych o tym nie wie, a agencje pracy tymczasowej często o tym nie informują.


Wynagrodzenie pracownika tymczasowego

Przez pierwsze 26 tygodni pracownicy tymczasowi otrzymują wynagrodzenie określone w ABU-CAO, będące z reguły niższe niż wynagrodzenie etatowych pracowników danej firmy. Po przepracowaniu 26 tygodni w tej samej firmie pracownik tymczasowy nabywa prawo do wynagrodzenia według zasad obowiązujących stałych pracowników danej firmy (w NBBU-CAO pracownicy tymczasowi od pierwszego dnia pracy mają prawo do równego wynagrodzenia). Nierzadko pracownicy tymczasowi są zaszeregowani do niewłaściwej (czytaj: za niskiej) grupy stanowisk i przez to gorzej opłacani (patrz poniższe zestawienie). Na porządku dziennym jest „zapominanie” o dodatkach za pracę wieczorem lub w weekendy i świadczeniach urlopowych. Zdarza się też pomijanie okresowych podwyżek wynagrodzenia. Po każdych 52 tygodniach przepracowanych na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej pracownik ma mianowicie prawo do podwyżki w wysokości 2,75%. Zwykle jednak trzeba samemu się o to upomnieć.


Po podwyżce wynagrodzeń od 30.6.2008 r.

Uwaga: ta podwyżka dotyczy pracowników czasowych opłacanych wg zasad określonych w ABU-CAO dla pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi otrzymujący wynagrodzenie wg układu zbiorowego lub regulaminu pracy w firmie pracodawcy użytkownika mają prawo do tej podwyżki wynagrodzenia lub już ją otrzymali. Jest to więc ta sama podwyżka, którą dostaną lub już dostali pracownicy etatowi. Dotyczy to w każdym razie pracowników czasowych pracujących co najmniej 26 tygodni u tego samego pracodawcy.


Urlop wypoczynkowy

Pracownicy tymczasowi w fazie A (mniej niż 78 przepracowanych tygodni) otrzymują wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane godziny. Również wymiar urlopu wypoczynkowego i wysokość dodatku urlopowego oblicza się na podstawie rzeczywistego czasu pracy. Pracownikom tymczasowym przysługują, w przeliczeniu, 24 dni urlopu wypoczynkowego na rok albo 2 dni na każdy przepracowany miesiąc (w przypadku pracy w pełnym wymiarze godzin). Dodatek urlopowy wynosi 8%. W fazie A wynagrodzenie w czasie urlopu wypoczynkowego i dodatek urlopowy pochodzą z rezerw odkładanych z wynagrodzenia za przepracowane godziny (patrz poniżej). Dopiero w fazie B i C do wymiaru zatrudnienia wliczane są także nieprzepracowane godziny (np. dni wolne i święta) i pracownikowi przysługuje za nie normalne wynagrodzenie.


Rezerwy

W przypadku pracowników tymczasowych w fazie A określona kwota z wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę jest rezerwowana na świadczenia pracownicze. Wysokość tych rezerw jest co tydzień podana na pasku wypłaty. Pracownik ma prawo do następujących rezerw:

•na urlop wypoczynkowy, w przeliczeniu na 24 dni urlopu rocznie = 10,30% (dla pracowników wakacyjnych

       8,33%)

•na dodatek urlopowy = 8%

•na urlop na krótką niedyspozycję i urlop okolicznościowy = 0,6% (sytuacje uprawniające do wzięcia tego

       rodzaju urlopu wymieniono w CAO)

•na dni świąteczne = 2,16% (chyba że agencja pracy tymczasowej postanowiła od razu wypłacać

       wynagrodzenie za te dni)

•rekompensata za dzień wyczekiwania = 0,71%

•Razem 22,32% lub 21,77% (w przypadku pracowników wakacyjnych 17,49% lub 17,04%)


Wykorzystany urlop wypoczynkowy i pojedyncze dni wolne potrąca się ze zgromadzonych rezerw. Pozostała kwota jest wypłacana w chwili zakończenia umowy/pracy lub 2x w roku (w czerwcu i w grudniu).


Choroba pracownika tymczasowego

W razie choroby pracownicy tymczasowi są zwykle w gorszej sytuacji niż inni pracownicy. Niezależnie od fazy zatrudnienia pracownikom tymczasowym przysługuje w pierwszym roku choroby maksymalnie 91% wynagrodzenia, a w drugim roku już tylko 80%. Ponadto w przypadku pracowników w fazie A umowa o pracę tymczasową ulega rozwiązaniu w razie choroby. W okresie choroby pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe, którego wysokość zależy od średniej tygodniowej liczby godzin przepracowanych w ciągu ostatnich 13 tygodni lub 3 miesięcy.


Szkolenie pracowników tymczasowych

Również pracownicy tymczasowi mają prawo do szkoleń zawodowych. Agencja pracy tymczasowej posiada środki finansowe na ten cel, trzeba jednak samemu się o nie upomnieć. Agencja ma wtedy obowiązek przedyskutować z pracownikiem jego potrzeby i możliwości szkoleń. Warto skorzystać z tej możliwości

i przygotować się do takiej rozmowy.


Emerytura pracownika tymczasowego

Po przepracowaniu 26 tygodni na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej także pracownicy tymczasowi zaczynają odprowadzać składki na emeryturę. Agencja opłaca składkę emerytalną pracownika w wysokości 2,6% wynagrodzenia. Nie jest to dużo i nie uskłada się w ten sposób wysokiej emerytury. To tzw. emerytura podstawowa. Aby zapewnić sobie wyższą emeryturę, można dodatkowo oszczędzać indywidualnie.

Po 52 tygodniach składkowych emerytura podstawowa zmienia się na emeryturę rozszerzoną. Jest to lepsza emerytura, co oznacza, że składki też są wyższe. Pracownik tymczasowy lub delegowany do pracy opłaca 1/3 składki emerytalnej.


Zachowaj starannie wszystkie umowy o pracę tymczasową! Od ich sumy zależy przejście na umowę na czas nieokreślony!

Tematy w przygotowaniu:


Grupowe ubezpieczenie zdrowotne w biurze pośrednictwa pracy (Collecietve Ziektekostenverzekering bij werk via uitzendbureau)


Pasek wypłaty (Loonstrookje) - Co powinno się na nim znajdować


Dodatek wakacyjny (Vakantiegeld)


Urlop (Vakantiedagen)


Zwolnienie z pracy (Ontslagen)


Ubezpieczenie OC w pracy (Ansprakelijkheidverzekering)


Juridisch Loket


Ubezpieczenie od niezdolności do pracy (Arbeidsongechiktheidsverzekering)


Urząd Pracy (Werkplein) i aktywne szukanie pracy
© Krajanie.nl 2010-2014   Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Praca

PobytPobyt_w_Holandii.html
PodatkiPodatki_w_Holandii.html
ZdrowieZdrowie_w_Holandii.html
MieszkanieMieszkanie_w_Holandii.html
UbezpieczeniaUbezpieczenia_w_Holandii.html
FirmaFirma_w_Holandii.html
PomocPomoc_w_Holandii.html
KontaktKontakt_w_Holandii.html
JęzykJezyk_w_Holandii.html

Formy zatrudnienia


- Praca dla niderlandzkiego pracodawcy

- Pracownik oddelegowany do pracy w Królestwie Niderlandów

- Praca na zasadzie samozatrudnienia

Jeśli nie znasz języka niderlandzkiego umowa o pracę powinna być sporządzona zarówno

w języku niderlandzkim jak

i polskim. Koszt tłumaczenia musi pokryć pracodawca.

Obie wersje umowy powinny być parafowane

i podpisane przez wszystkie strony umowy tj. pracownika

i pracodawcę.

Tutaj mieszkam. Tu pracuję.

Klikając w reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Klikając reklamy wspierasz krajanie.nl

Strona głównaKrajanie.nl_Aktualnosci_Holandia/Krajanie.nl_Aktualnosci_Holandia.html